Navigate / search

千古一帝:秦始皇

秦始皇259 — 210),秦庄襄。13王位,39皇帝在位37中国古代著名政治家战略家改革家在位期间平灭六国结束长期分裂割据局面创建中国第一个多民族中央集权国家建立皇帝制度中央实行三公久卿管理国家大事地方上废除制度实行郡县制同时统一文字货币度量衡对外匈奴南征百越修筑万里长城灵渠中国推向大一统时代建立专制主义中央集权制度开创局面奠定中国两千政治制度疆域基本格局中国世界历史产生深远影响明代思想家李贽誉为千古一帝”。同时政治时期急于求成大兴土木过于残暴继承人问题错误从而加速王朝灭亡